Thông báo
Thông báo về việc quy đổi khối lượng nghiên cứu khoa học của Giảng viên năm học 2015-2016
Ngày 14/06/2016
Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-ĐHKT-KHTC của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế ngày 22 tháng 01 năm 2014 về việc ban hành quy định thời gian làm việc và giờ chuẩn của giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế; Trường triển khai thực hiện việc tính khối lượng giờ nghiên cứu khoa học áp dụng cho các cán bộ viên chức có mã ngạch giảng viên. Đề nghị các đơn vị phổ biến tới tất cả các giảng viên (bao gồm cả giảng viên kiêm nhiệm) thực hiện kê khai giờ quy đổi từ hoạt động nghiên cứu khoa học cho năm học 2015-2016 theo hướng dẫn sau:
»