Thông báo » Hợp tác quốc tế
Thông tin về Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn 2018/niên khóa 2019
Ngày 13/11/2017
 
Phòng Khoa học, công nghệ và Hợp tác quốc tế kính thông báo đến các ứng viên tiềm năng thông tin về Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn 2018/2019:
 
 
 

Thời gian nhận hồ sơ Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn 2018/niên khóa 2019 là từ 1 tháng Hai năm 2018 đến 30 tháng Tư 2018
 
 
Lưu ý: Các ứng viên tiềm năng nên đọc kỹ phần thông tin dành cho Ứng viên, gồm cả Những câu hỏi thường gặp.

 

N.T.H.O - Phòng KHCN&HTQT