Giới thiệu » Chức năng, nhiệm vụ
Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện các mặt công tác: Quản lý khoa học, công nghệ; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế .

2. Nhiệm vụ

Công tác khoa học, công nghệ:

2.1. Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ;

2.2. Xây dựng các văn bản quy định về quản lý hoạt động khoa học, công nghệ;

2.3. Quản lý, lưu trữ hệ thống thông tin, hồ sơ, tài liệu về khoa học, công nghệ;

2.4. Thống kê, báo cáo về các hoạt động khoa học, công nghệ;

2.5. Quản lý các hoạt động khoa học, công nghệ các cấp;

2.6. Làm đầu mối đề xuất và tổ chức tham gia đấu thầu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp;

2.7. Hỗ trợ xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thương mại và chuyển giao sở hữu trí tuệ;

2.8. Tổ chức hợp tác nghiên cứu và chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học;

2.9. Phát triển các nguồn lực phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ;

2.10. Làm đầu mối tổ chức xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư cho cán bộ, giảng viên của Trường;

2.11. Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học;

2.12. Tổ chức xuất bản Tạp chí khoa học.

Công tác hợp tác quốc tế:

2.13. Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển hợp tác quốc tế;

2.14. Xây dựng các văn bản quy định về hợp tác quốc tế;

2.15. Quản lý, lưu trữ hệ thống thông tin, hồ sơ, tài liệu về hợp tác quốc tế;

2.16. Thống kê, báo cáo về các hoạt động hợp tác quốc tế;

2.17. Quản lý đoàn ra, đoàn vào;

2.18. Quản lý các dự án tài trợ từ các tổ chức quốc tế;

2.19. Quản lý chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài;

2.20. Quản lý nghiên cứu khoa học, hội thảo, hội nghị quốc tế;

2.21. Khai thác học bổng quốc tế, tổ chức giao lưu văn hóa quốc tế.

Công tác khác:

2.22. Quản lý cán bộ, nhân viên, tài sản, thiết bị theo sự phân cấp của Trường.