Khoa học công nghệ » Hội thảo – Hội nghị
Kỷ yếu Hội nghị biểu dương sinh viên ''Học tập tốt, rèn luyện tốt''

STT

Nội dung

File đính kèm

1

Hội nghị biểu dương sinh viên ''Học tập tốt, rèn luyện tốt'' giai đoạn 2009-2011

File

2

Hội nghị NCKH giáo viên năm 2008

File

3

Hội nghị NCKH sinh viên năm 2008

File

4

Thông báo về Hội nghị tổng kết nghiên cứu khoa học giai đoạn 2011-2015

File

5

Thông báo về Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2015

File

TH