Khoa học công nghệ » Văn bản - Biểu mẫu
Văn bản biểu mẫu

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN BIỂU MẪU

 

STT

 Nội dung

File

Quy định chung

1

Thông tư quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường giáo dục đại học

TT_22

2

Quy cách trình bày báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học

QC_BC

   3

Kê khai NCKH của giảng viên năm học 2016-2017

File

  4

Đơn đề nghị hỗ trợ bài báo đăng Tạp chí quốc tế

File

Đề tài cấp nhà nước

1

Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước

QĐ_1

2

Biểu mẫu kèm theo quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước

BM_1

3

Thông tư Hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước

TT_12

4

Phụ lục hướng dẫn đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở

PL_1

5

Phụ lục hướng dẫn đánh giá nghiệm thu cấp nhà nước

PL_2

Đề tài cấp bộ

1

Thông tư ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

TT_12

2

Phiếu đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ trọng điểm

PL_1a

3

Phiếu đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ trọng điểm

PL_1b

Đề tài cấp Đại học Huế

1

Quy định1519 Quản lý đề tài nghiên cứu khoa học va công nghệ cấp ĐHH đối với những đề tài ký hợp đồng từ năm 2015(Thay thế Quy định 964)

QĐ_1519

2

Biểu mẫu kèm theo QĐ 1519

BM_1519

3

Quy định 1369 Quản lý đề tài nghiên cứu khoa học ĐHH

QĐ_1369

4

Biểu mẫu kèm theo QĐ 1369

BM_1369

Đề tài cấp trường

1

Quy định về quản lý hoạt động NCKH tại trường ĐHKT Huế (cán bộ và sinh viên)

QĐ_KT

2

Phiếu đề xuất đề tài NCKH cấp trường

Mau_1GV

3

Tổng hợp các đề xuất đề tài NCKH cấp trường đề nghị đưa vào kê hoạch năm

Mau_2GV

4

Thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở

Mau_3GV

5

Phiếu nhận xét thuyết mình đề tài NCKH cấp trường năm ....

Mau_4GV

6

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài NCKH cấp trường

Mau_5GV

7

Biên bản họp hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở

Mau_6GV

8

Danh sách chủ nhiệm đề tài NCKH cấp trường năm...

Mau_7GV

9

Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài NCKH cấp trường năm...

Mau_8GV

10

Phiếu bổ sung thuyết minh đề tài NCKH cấp trường

Mau_9GV

11

Đơn xin hủy hợp đồng NCKH cấp trường

Mau_10GV

12

Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở

Mau_11GV

13

Biên bản kiểm tra thực hiện đề tài NCKH cấp trường

Mau_12GV

14

Giấy giải trình (V/v trễ hạn nộp báo cáo NCKH, thanh quyết toán với Phòng KHTC)

Mau_13GV

15

Phiếu nhận xét phản biện tổng kết đề tài NCKH cấp trường

Mau_14GV

16

Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường của giáo viên

Mau_15GV

17

Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường của giáo viên

Mau_16GV

18

 Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp trường

Mau_17GV

19

Xác nhận đã nộp báo cáo và sản phẩm

Mau_18GV

Nghiên cứu khoa học sinh viên

1

Quy định của Bộ GD&ĐT về nghiên cứu khoa học sinh viên trong các trường Đại học cao đẳng

QĐ_08

2

Quy định Xét tặng giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2011 dành cho sinh viên

CV_3438

3

Phiếu đề xuất đề tài NCKH cấp trường

Mau_1SV

4

Tổng hợp các đề xuất đề tài NCKH sinh viên cấp trường đề nghị đưa vào kế hoạch năm

Mau_2SV

5

Thuyết minh đề tài NCKH sinh viên

Mau_3SV

6

Phiếu nhận xét thuyết mình đề tài NCKH cấp trường năm ....

Mau_4SV

7

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài NCKH sinh viên

Mau_5SV

8

Biên bản họp hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài NCKH sinh viên

Mau_6SV

9

Danh sách chủ nhiệm đề tài NCKH sinh viên và giáo viên hướng dẫn năm ...

Mau_7SV

10

Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài NCKH sinh viên năm...

Mau_8SV

11

Phiếu bổ sung thuyết minh đề tài NCKH sinh viên

Mau_9SV

12

Đơn xin hủy hợp đồng NCKH của sinh viên

Mau_10SV

13

Báo cáo tiến độ triển khai thực hiên đề tài NCKH của sinh viên

Mau_11SV

14

Biên bản kiểm tra thực hiện đề tài NCKH của sinh viên

Mau_12SV

15

Giấy giải trình (V/v trễ hạn nộp báo cáo NCKH cấp sinh viên, thanh quyết toán với Phòng KHTC)

Mau_13SV

16

Phiếu nhận xét phản biện tổng kết đề tài NCKH của sinh viên

Mau_14SV

17

Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên

Mau_15SV

18

Biên bản họp hội đồng đánh giá đề tài NCKH của sinh viên

Mau_16SV

19

Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp trường

Mau_17SV

20

Xác nhận đã nộp báo cáo và sản phẩm

Mau_18SV