Thông báo
Hội thảo “Tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng: Từ diễn đàn đến khuyến nghị chính sách”
Ngày 27/06/2020
Các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) không thể tiến hành một cách riêng lẻ và cần có sự chung tay của cả cộng đồng dân cư và các bên liên quan. Thích ứng BĐKH dựa vào cộng đồng là giải pháp căn bản trong nông nghiệp và việc tăng cường năng lực thích ứng với BĐKH cho cộng đồng là cần thiết.
»