Thông báo » Khoa học công nghệ
Hội thảo “Tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng: Từ diễn đàn đến khuyến nghị chính sách”
Ngày 27/06/2020
Các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) không thể tiến hành một cách riêng lẻ và cần có sự chung tay của cả cộng đồng dân cư và các bên liên quan. Thích ứng BĐKH dựa vào cộng đồng là giải pháp căn bản trong nông nghiệp và việc tăng cường năng lực thích ứng với BĐKH cho cộng đồng là cần thiết.
»
 
Một số thông báo về xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 (cập nhật: 05/6/2020)
Ngày 10/06/2020
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế xin thông báo đến các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS), các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (GS, PGS) năm 2020 tại Đại học Huế một số thông tin cập nhật sau đây:
»
 
Thông báo về việc khen thưởng thành tích hoạt động KH&CN nhân Ngày KH&CN Việt Nam
Ngày 30/04/2020
Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm nay (18/5/2020), Đại học Huế sẽ tôn vinh và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể nhà khoa học có thành tích hoạt động khoa học và công nghệ tiêu biểu trong thời gian qua. Các thành tích xét thưởng bao gồm: có sản phẩm nghiên cứu chuyển giao, thương mại hóa đem lại nguồn thu cho đơn vị; có kết quả nghiên cứu đăng ký sở hữu trí tuệ và có số trích dẫn của bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Huế cao.
»
 
Thông báo đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế năm 2021
Ngày 20/04/2020
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học-công nghệ năm 2020, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế thông báo đến các đơn vị trực thuộc việc triển khai đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh (giai đoạn 2021-2023).
»
 
Điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020
Ngày 10/04/2020
Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có Công văn số 50/HĐGSNN ngày 06/4/2020 về việc điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.
»
 
Thông báo đề xuất đề tài, nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ và cấp quốc gia năm 2021
Ngày 04/04/2020
Căn cứ Công văn số 1142/BGDĐT-KHCNMT ngày 31/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện hoạt động KH&CN 5 năm 2016-2020, xây dựng khung kế hoạch KH&CN 5 năm 2021-2025 và kế hoạch KH&CN năm 2021 (đính kèm), Đại học Huế hướng dẫn các đơn vị như sau:
»
 
Thông báo đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020
Ngày 03/03/2020
Thực hiện Công văn số 12/HĐGSNN ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2020, Đại học Huế sao gửi Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 và đề nghị các trường đại học, viện thành viên, các đơn vị trực thuộc, Văn phòng và các ban chức năng phổ biến rộng rãi để cán bộ có nhu cầu tham gia đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 đăng ký.
»
 
Thông báo kê khai bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI để Bộ Giáo dục và Đào tạo xét thưởng năm 2019
Ngày 08/12/2019
Để chuẩn bị hồ sơ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xét thưởng cho các bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI năm 2019 theo Công văn số 5543/BGDĐT-KHCNMT ngày 9/12/2019, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế xin thông báo:
»
 
Thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở của sinh viên năm 2017
Ngày 08/08/2017
»
 
Thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở của giáo viên năm 2017
Ngày 08/08/2017
»